Parteneri

Beneficiara proiectului „Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive” este Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, având ca parteneri Camerele de Comerţ şi Industrie din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, Institutul de Economie Naţională din cadrul Academiei Române şi partenerul transnaţional DR. KÖCHER GmbH – Germania.

Institutul de Economie Naţională (IEN)

Institutul de Economie Naţională este o entitate de cercetare ştiinţifică fundamentala, avansată şi cu caracter aplicativ care studiază legităţile, fenomenele şi procesele din economia naţională a României, în contextul evoluţiilor şi abordărilor teoretice şi practice naţionale, europene şi globale. Activitatea ştiinţifică a institutului ţinteşte următoarele obiective: dezvoltarea economică durabilă a României; gestiunea eficientă a factorilor şi resurselor de creştere economică, în condiţiile integrării în UE şi ale globalizării; studierea factorilor de atingere şi menţinere a consensului, coeziunii sociale şi de creştere a calităţii vieţii; evaluarea din perspective istorice şi prospective a gândirii şi politicilor economice naţionale şi universale; publicarea bianuala a „Revistei Romane de Economie/Romanian Journal of Economics” şi a altor rezultate ale cercetării (de exemplu, working papers etc.), în vederea creşterii vizibilităţii şi diseminării rezultatelor activităţii de cercetare.

Institutul de Economie Naţională a elaborat mai multe proiecte referitoare la eficienţa antreprenorială în IMM-uri comparativ cu întreprinderile mari în sectoarele industriilor cultural-creative, CDI şi administraţie locală, folosind ca metode analiza SWOT, sisteme ale indicatorilor de performanţă economico-socială, financiară şi analize comparative internaţionale etc.

O direcţie a cercetării aspectelor legate de eficienţa antreprenoriatului s-a focalizat asupra comparaţiilor intra şi interregionale vizând statica şi dinamica eficienţei antreprenoriale în diferite regiuni şi zone ale ţării cu niveluri diferite de dezvoltare economică şi socială.

O componentă specială a antreprenoriatului a constituit-o şi cea referitoare la capacitatea de a face faţă cerinţelor şi criteriilor dezvoltării durabile în special în ceea ce priveşte pilonul de mediu şi eco-eficienţa.

O altă direcţie se referă la relaţia directă dintre eficienţa antreprenorială şi nivelul exporturilor a agenţilor economici de diferite dimensiuni, relevându-se capacitatea antreprenorială relativ înaltă a agenţilor economici în care ponderea exporturilor depăşeşte media la nivel naţional şi/sau local.

Institutul de Economie Naţională în cadrul proiectelor de cercetare a analizat şi performanţele antreprenoriale pentru întreprinderile cu participare străină de capital şi cele cu capital autohton, relevându-se performanţele relativ înalte ale primei categorii de agenţi economici precum şi factorii explicativi ai unor performanţe relativ scăzute pentru a doua categorie.

Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Mureş (CCI Mureş)

Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Mureş este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri din judeţul Mureş, cu prioritate pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi cu organismele internaţionale.

Prin oferta sa de informaţii şi servicii, CCI Mureş acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat. Oferta noastră include:

Prin nucleul puternic de specialişti în probleme economice, juridice, financiare, comerciale, profesionale şi de investiţii, CCI Mureş vă oferă posibilitatea de a vă conecta la mediul local de afaceri. Nu ezitaţi să ne solicitaţi sprijinul atunci când doriţi să porniţi o afacere în zonă, sau să intraţi pe piaţa românească.

Pentru orice companie, fie ea străină sau română, colaborarea cu CCI Mureş este cu siguranţă benefică atât pentru dezvoltarea afacerii pe plan naţional şi pe pieţele externe, cât şi pentru dezvoltarea competenţelor personalului sau pentru a obţine informaţii din diferite sectoare economice.

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita (CCI Harghita)

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita este organizată şi funcţionează conform Statutului propriu, elaborat în baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007 şi a dispoziţiilor Statutului-Cadru al Camerelor Judeţene. Camera este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din tară şi din străinătate.

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita îndeplineşte următoarele atribuţii:

Servicii prestate, de Camera de Comerţ şi Industrie Harghita, comunităţii de afaceri:

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna (CCI Covasna)

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna (CCI Covasna) este cea mai mare organizaţie de susţinere şi promovare a afacerilor din judeţul Covasna şi reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Covăsnean.

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, având drept scop promovarea intereselor membrilor ei pentru dezvoltarea comerţului, industriei şi serviciilor covăsnene, pe plan intern şi extern şi sprijinirea comercianţilor în raporturile cu autorităţile din ţară şi cu organisme specializate din străinătate.

Cei peste 300 de membrii ai Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna sunt, în înţelesul statutului Camerei, comercianţi (persoane fizice autorizate să exercite acte de comerţ în condiţiile legii, individual sau în asociaţii familiale, societăţile comerciale, regiile autonome, organizaţiile cooperatiste, societăţile cooperative, precum şi orice alte entităţi juridice definite ca atare prin lege; se asimilează acestora filialele, sucursalele, reprezentanţele, birourile, agenţiile unor societăţi comerciale şi altele asemenea, cu sau fără personalitate juridică) şi necomercianţi (liber profesioniştii, asociaţiile şi fundaţiile cu preocupări în domeniul economic).

Pentru exemplificarea potenţialului şi performanţei economice a societăţilor comerciale membre ale CCI Covasna putem reliefa reprezentativitatea acestora pentru economia judeţului, prin câteva date semnificative ponderea membrilor în activitatea de export este de peste 87%, în cifra de afaceri de aproximativ 58%, în participarea la profitul înregistrat 62%, iar membrii ocupă peste 82% din numărul salariaţilor din judeţ.