Despre proiect

Antreprenoriatul românesc poate fi dezvoltat doar în condiţiile în care sunt relevaţi toţi factorii care influenţează fenomenul şi există un consens în acţiunile instituţiilor implicate în proces (organisme locale şi regionale, ONG-uri, instituţii de învăţământ, IMM-uri existente, etc.).

Proiectul „ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” este finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi se înscrie în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Crearea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale şi manageriale, capabilă să accelereze generarea de afaceri de succes şi să mărească competitivitatea IMM-urilor din Regiunea Centru cu prioritate în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna.

Obiectivele derivate ale proiectului:

  1. Formarea profesională (cunoştinţe, abilităţi, competenţe) a antreprenorilor şi a managerilor din IMM-uri în scopul creşterii ratei de succes în implementarea noilor afaceri şi a competitivităţii întreprinderilor, printr-o structură educaţională integrată de cursuri, seminarii, consultanţă şi asistenţă de specialitate.
  2. Crearea unei culturi antreprenoriale care să elimine diferenţele structurale între economiile de piaţă de tip american, european şi românesc (legislaţie, organizare, taxe, reactivitate) şi combaterea fenomenelor nefavorabile antreprenoriatului românesc (percepţia, atitudinea şi disponibilitatea organismelor locale, a capitalurilor financiare şi a diferitelor grupuri sociale) prin realizarea unei reţele care să integreze mediul de afaceri, camere de comerţ, universităţi şi centre de cercetare.
  3. Sprijinirea fenomenului antreprenorial şi al competitivităţii IMM-urilor din regiunea vizată prin cercetarea, analiza şi realizarea unor studii profesionale identificând elementele care stimulează creşterea gradului de ocupare prin antreprenoriat feminin şi a pregătirii profesionale a persoanelor în vârstă, identificarea resurselor Regiunii şi a oportunităţilor în afaceri.

Grupul ţintă

Grupul ţintă al proiectului cuprinde: angajaţi, personal de conducere din IMM-uri, întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, inclusiv femei şi persoane în vârstă, rezidente în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna.

Grupurile ţintă vizate vor beneficia de o serie de acţiuni după cum urmează:

  1. Întreprinzătorii şi persoanele care doresc să iniţieze o afacere vor fi instruiţi într-un program de formare profesională care conţine 5 discipline specifice antreprenoriatului, vor fi consiliaţi şi asistaţi în gestionarea afacerii. De asemenea, vor fi prezentate şi comentate exemple de bună practică din România şi Germania.
  2. Managerii IMM-urilor vor fi incluşi într-un program de perfecţionare de 5 discipline care să permită creşterea competitivităţii organizaţiilor productive.
  3. Angajaţii din IMM-uri vor fi implicaţi într-un program de seminarii şi conferinţe care vor prezenta metode şi tehnici în organizarea muncii, tehnologii inovante precum şi elemente de responsabilitate socială în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti.
  4. Femeile vor fi sprijinite cu prioritate în a-şi asuma responsabilităţi antreprenoriale şi manageriale, vor fi consiliate în pregătirea şi perfecţionarea carierei.

Proiectul se adresează unei categorii foarte largi de beneficiari cu studii şi pregătire profesională diferită, cu motivaţii, cunoştinţe şi abilităţi distincte şi foarte personalizate. Totuşi, nevoile identificate la cvasitotalitatea grupului ţintă sunt comune şi pot reprezenta criterii de justificare a conţinutului şi metodologiei de implementare.