Revista Antreprenoriat Transilvan

Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin

Dr. Daniela Ştefănescu

Femeile antreprenor joacă un rol deosebit în dezvoltarea economică mondială, în special în ţările cu un nivel redus sau mediu al venitului pe locuitor, arată studiile în domeniu. 

Dintre primele preocupări privind susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului feminin la nivel internaţional, se poate menţiona iniţiativa Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite care în 1997 a demarat un program care integrează problematica de gen în vederea ghidării cercetărilor din domeniu, a elaborării unor politici adecvate, program coordonat de PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). Fundamental pentru acest tip de programe îl reprezintă înţelegerea faptului că un real progres economico-social nu se poate realiza fără a investi atât în femei cât şi în bărbaţi. Într-adevăr, cercetările efectuate asupra femeilor  

indică efecte mult mai mari ale investiţiilor în femei decât în cazul bărbaţilor. Femeile  sunt mult mai dispuse să aloce o parte a  câştigurilor lor pentru educaţie, sănătate, să le împartă cu membrii familiei sau ai comunităţii din care fac parte. Cercetările în domeniul micro-finanţării indică faptul că acelaşi tip de comportament al femeilor este valabil şi pentru investiţiile economice. Femeile sunt dispuse, pur şi simplu, într-o măsură mai mare de a lucra, de a cumpăra, de a împărţi cu alte persoane câştigurile lor economice. Ca urmare, investiţiile în antreprenoriatul feminin reprezintă un mijloc important al ţărilor de a creşte, în mod exponenţial, numărul de firme nou înfiinţate. Ignorarea potenţialului dovedit al activităţii antreprenoriale a femeilor, înseamnă că ţările respective îşi creează un dezavantaj real şi pierd oportunitatea  de a favoriza creşterea economică.  Din acest motiv, găsirea unor modalităţi de a susţine şi promova participarea cu succes a femeilor în domeniul antreprenoriatului este imperativ necesară pentru a asigura o dezvoltare economică şi sustenabilă în toate ţările.

La nivel european, a fost creată în anul 2000, Reţeaua europeană de promovare a antreprenoriatului feminin care numără în prezent 30 de ţări membre. Prin rapoartele anuale, organizaţia evidenţiază cele mai importante programe iniţiate la nivelul fiecărei ţări în privinţa promovării antreprenoriatului feminin, dintre care redăm câteva exemple în continuare.

În Austria, procentul femeilor care au înfiinţat un start-up a crescut în 2008 faţă de 1997 cu 13%. În anul 2008, din totalul de 24788 persoane care au înfiinţat întreprinderi noi, 33,9% au fost femei, în comparaţie cu doar 27,1% în 2007. Din totalul întreprinderilor din Austria, aproximativ 32% erau deţinute de femei, iar vârsta medie a acestora era de 45 ani. 

Dintre acţiunile întreprinse în vederea susţinerii antreprenoriatului feminin, se evidenţiază proiectul de training special pentru femeile care conduc o afacere fără a avea angajaţi, început în anul 2006. Pe baza unei combinaţii între pregătire şi instruire, prin acest program, au fost organizate cursuri care să ajute femeile implicate în afaceri pe cont propriu, în scopul îmbunătăţirii strategiilor de dezvoltare a afacerii. Cursurile au fost urmate de aproximativ 100 de femei şi care vizau elaborarea planului de afaceri, probleme de marketing, vânzări, cooperare şi echilibru între muncă şi viaţa personală. Prin rezultatele obţinute, acest program se consideră a fi un real succes.

O altă iniţiativă aparţine organizaţiei Femei în afaceri care a introdus în întreaga ţară  programul Betriebshilfe (Ajutor continuu în afaceri) prin intermediul căruia se asigură înlocuirea temporară a femeii antreprenor cu o altă persoană calificată, în cazul în care apare o indisponibilitate temporară generată de un accident sau de intrarea în concediu de maternitate. Pe baza acestui ajutor, afacerea poate continua. În cadrul acestui program în jur de 500 de cereri sunt depuse anual.

O altă acţiune, care se organizează de patru ori pe an, denumită Ladies Loundge este dedicată femeilor antreprenor, celor care ocupă poziţia de director într-o firmă şi femeilor care lucrează în firma soţului. Acest tip de evenimente permite femeilor implicate în afaceri să discute cu personalităţi politice sau din domeniul economic, reprezentând în acelaşi timp o ocazie de a crea reţele de colaborare şi de a schimba idei.

Din anul 2008, după o lungă perioadă în care s-a solicitat sprijin guvernamental pentru femeile implicate în afaceri, guvernul a adoptat programul prin care ajutorul acordat pentru îngrijirea copilului la domiciliu a devenit deductibil.

În republica Cehă, potrivit datelor statistice oficiale, în anul 2008, un procent de 26,5% din totalul antreprenorilor sunt femei. Femeile antreprenor reprezintă 9,7% din totalul femeilor ocupate, în timp ce bărbaţii antreprenori reprezintă 20% din totalul bărbaţilor care lucrează. Cele mai multe femei antreprenor se situează în intervalul de vârstă 45-59 ani.

În anul 2008, femeile au accesat programele de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru antreprenori din Programul Operaţional de Afaceri şi Inovare, aprobat pentru perioada 2007-2013. Accesul la capital a fost asigurat prin împrumuturi garantate, împrumuturi cu dobândă redusă şi granturi.

Programul Start a permis punerea în practică a intenţiilor antreprenoriale pentru persoanele care au intrat în afaceri pentru prima dată. 

Un alt program, denumit programul Progress a permis punerea în aplicare a proiectelor antreprenoriale pentru întreprinzătorii mici şi mijlocii care activează deja pe piaţă. 

Principala sursă de sprijin pentru proiectele de inovare dedicate femeilor antreprenor din Republica Cehă a fost asigurată atât prin programe finanţate de la bugetul de stat, cât şi prin fondurile structurale ale Uniunii Europene. Astfel, 59% din proiectele finanţate din programe axate pe inovare au avut un impact pozitiv asupra egalităţii de şanse, iar 11% dintre proiectele finanţate din programele de inovare au fost orientate către asigurarea egalităţii de oportunităţi. 

În Republica Cehă există patru asociaţii ale femeilor antreprenor care colaborează între ele, creează reţele de colaborare şi se informează între ele cu privire la proiectele pe care le derulează.

În 2008, Asociaţia Femeilor Antreprenor şi Manager a Republicii Cehe a derulat proiectul The Eurobusinesswoman of the 21st century project, prin intermediul căruia s-au obţinut următoarele rezultate: s-a elaborat o metodologie de planificare strategică, s-a stabilit un ciclul de educaţie antreprenorială, s-au creat clase de studiu mobile; a fost creat un portal dedicat formării profesionale; a fost înfiinţat un centru de studiu tip Videoprogram; a fost elaborat un ghid de dezvoltare de noi metode pentru accesul la finanţare pentru femeile antreprenor; prezentarea generală a celor mai bune practici în susţinerea antreprenoriatului.

Un alt proiect dezvoltat de aceeaşi asociaţie a fost Prague eLearning Business Faculty, prin intermediul căruia s-au realizat drept obiective specifice: creşterea adaptabilităţii angajatorilor şi angajaţilor la schimbarea condiţiilor economice şi tehnologice, precum şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare a angajaţilor şi angajatorilor prin dezvoltarea unor centre   specializate de informare şi consiliere în domeniul e-learning.

Proiectul Teleworking a avut drept obiective specifice: asigurarea accesibilităţii grupurilor vulnerabile de persoane la tehnologiile informaţionale şi de comunicare, astfel încât să le poată utiliza şi în cazul în care îngrijesc un membru al familiei în gospodărie; crearea condiţiilor adecvate şi promovarea formelor flexibile de muncă de la domiciliu sau în centre de teleworking, situate nu numai în zonele urbane aglomerate, ci şi în zone mai retrase, cu acces redus la transportul public; motivarea angajatorilor de a apela la forma de lucru teleworking; identificarea meseriilor care permit munca la distanţă în Cehia.

În Finlanda, din totalul de 258 mii antreprenori câţi erau înregistraţi la sfârşitul  anului 2008, aproape 80 mii erau femei, ceea ce reprezintă aproape 30% din total. 

Încă din anul 1997 a fost asigurat accesul la finanţare pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente cât şi pentru micro-întreprinderile cu maxim 5 angajaţi. Creditele au fost acordate de o companie publică cu răspundere limitată, Finnvera Plc, cu capital integral de stat. Creditele au fost destinate întreprinderilor conduse de femei, în proporţie de peste 50%. Valoarea creditelor acordate variază între 3000 şi 35000 euro, o întreprindere putând împrumuta maxim 35000 euro.

Programul Ladies Business School, activ încă din anul 1987, oferă cursuri de formare profesională pentru femeile care ocupă funcţia de director executiv cât şi persoanelor care ocupă funcţii cheie în IMM-uri. Acest program este finanţat de Centrele de Ocupare şi Dezvoltare Economică.

Un alt proiect, lansat de Asociaţia Centrală a Femeilor Antreprenor şi Institutul Finlandez de Sănătate Publică, pentru perioada 2008-2009, denumit Women entrepreneurs' well being at work and development of business este finanţat de Ministerul Economiei şi Ocupării. Scopul proiectului a fost de a studia relaţia dintre bunăstarea la locul de muncă şi succesul în afaceri, precum şi modul de promovare a bunăstării la locul de muncă pentru femeile antreprenor. 

S-a creat, de asemenea, un Portal al Antreprenoriatului Feminin care cuprinde aproape 200 de servicii diferite, cum ar fi: consiliere, formare, marketing, finanţarea serviciilor, etc. de la aproximativ 100 de agenţii publice de promovare a afacerilor care sunt destinate femeilor antreprenor sau celor în devenire.

Agenţia Women`s Enterprisein Helsinki este parte a grupului Jobs & Society, finanţată de Ministerul Economiei şi Ocupării şi are rolul de a oferi, femeilor care au demarat o afacere, consultanţă individuală, informaţii şi sesiuni tematice, de instruire, îndrumare, participarea la evenimente şi la proiecte internaţionale. Atât consilierii cât şi formatorii sunt antreprenori. Agenţia a creat propriul model de îndrumare şi un nou grup pentru aplicarea noului model care a fost adaptat şi implementat pentru antreprenorii din start-up-uri, pentru studenţi precum şi pentru femeile imigrante.

O altă organizaţie cu acoperire naţională, The Women's advisory organisation for development of rural areas, oferă consultanţă gospodăriilor populaţiei şi consumatorilor şi promovează întreprinderile mici şi mijlocii din zonele rurale. Este una dintre cele mai extinse organizaţii de femei din Finlanda, în care lucrează mai mult de 80 de profesionişti din diverse domenii de expertiză. Activitatea de consultanţă se desfăşoară în 16 centre regionale, în colaborare cu Centrele de Consultanţă Rurală. 

În ceea ce priveşte programul politic pentru ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, Ministerul Economiei şi Ocupării a înfiinţat un grup de lucru privind antreprenoriatul feminin. Scopul grupului a fost de a promova şi implementa propunerile grupului precedent privind promovarea femeilor antreprenor, din perioada 2004-2005.

În Germania, de câţiva ani, numărul femeilor care au înfiinţat start-up-uri a crescut continuu. În anul 2007, din totalul liber-profesioniştilor, 31% erau femei, iar în anul 2008, un procent de 39,6% aparţine femeilor care au înfiinţat start-up-uri.

Înfiinţarea în Germania a agenţiei National Agency for Women Start-ups de către Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării, a Ministerului Federal al Economiei, a Ministerului Familiei, Vârstnicilor, Femeilor şi Tineretului, demonstrează interesul manifestat de guvernul federal pentru a oferi sprijin permanent femeilor în vederea înfiinţării sau derulării unei afaceri. Agenţia este un centru naţional de competenţă şi servicii care furnizează informaţii cu privire la diverse domenii de activitate, în scopul promovării independenţei femeilor pentru înfiinţarea unei afaceri, precum şi pentru asigurarea de servicii de consultanţă în toate fazele de evoluţie ale unui start-up. Un alt obiectiv îl reprezintă creşterea gradului de acceptare a femeilor antreprenor în organizaţii de afaceri care nu au recunoscut deocamdată acest grup ţintă. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării derulează programul Power to women setting up in business, care promovează în jur de 20 de proiecte şi un total de 40 subproiecte. Prin acest program se asigură transferul de know-how între proiectele  individuale, având la bază o vedere de ansamblu a nivelului de cunoaştere acumulat privind start-up-urile înfiinţate de femei, diferenţele structurale privind start-up-urile înfiinţate de către femei şi de către bărbaţi, precum şi a factorilor de sprijinire, dar şi a celor care ar putea inhiba dorinţa femeilor de a porni o afacere. 

Agenţia naţională a creat un portal on-line care include baze de date actualizate în permanenţă cu peste 1600 de oferte de servicii de consultanţă. Pe lângă acestea, portalul conţine o listă de 870 experţi, profilurile a 430 organisme de consultanţă, 310 reţele, precum şi 250 oferte de cursuri de formare continuă, monitorizare şi perfecţionare.

În ianuarie 2008, s-a lansat pe website seria „Gründerin im Fokus” (Portrait of a woman starting up in business) care prezintă o selecţie a femeilor care au demarat o afacere şi strategia pe care s-au bazat. Profilurile femeilor antreprenor de succes şi abordările  individuale ale afacerii, furnizează un valoros stimulent pentru alte femei care sunt interesate să înceapă o afacere.

„Business succession by women” este un alt program de atragere a femeilor în mediul de afaceri, care reprezintă o prioritate declarată a Germaniei, scopul fiind acela de a oferi o opţiune în carieră pentru femei, prin preluarea unei afaceri pentru care nu există succesori bărbaţi, în special în cazul unor IMM-uri. În acest proiect este implicată atât agenţia naţională cât şi guvernul federal german. Organismul de bază îl reprezintă Taskforce, care include mai mult de 100 de membrii, experţi în succesiune. În anul 2008,  au fost organizate 70 de manifestări la nivel regional, pe întreg teritoriul Germaniei, în aceeaşi zi, având sloganul „Succesiunea este pentru femei”. Prin această campanie s-au asigurat consultări telefonice, ateliere de lucru, seminarii, expoziţii, mese rotunde la care au fost invitate femei care au preluat cu succes o afacere.

Ideea promovării antreprenoriatului feminin în Ungaria, s-a născut la începutul anilor '90,  iar primele iniţiative au aparţinut unor ONG-uri care şi-au concentrat atenţia asupra femeilor dar şi asupra altor grupuri de oameni dezavantajate sau a celor care se confruntă cu şomajul.  Primele programe au fost finanţate în cea mai mare parte prin programul PHARE. După aderarea la Uniunea Europeană, au fost adoptate şi implementate  Planul Naţional de Dezvoltare şi programele operaţionale, care au stabilit, printre alte obiective şi obiective specifice privind femeile şomere de peste 40 de ani şi femeile tinere care se întorc din concediul de îngrijire al copilului, în scopul de a asigura reintegrarea lor pe piaţa muncii sau pentru a le stimula sa devină independente. Fondul Social European a asigurat finanţarea cursurilor de formare profesională şi de recalificare pentru a atinge obiectivele propuse. Măsurile legislative luate au consolidat cadrul necesar, în vederea stabilirii unor norme generale împotriva discriminării şi pentru promovarea egalităţii de oportunitate, bazându-se pe o politică conştientă de asigurare a egalităţii de şanse în Ungaria. Întrucât Institutul Naţional de Statistică nu urmăreşte numărul de antreprenori femei, estimările efectuate de Ministerul Economiei şi Transporturilor arată că aproximativ 30% dintre întreprinderile înregistrate în Ungaria sunt deţinute de femei. Alte cercetări estimează că din totalul antreprenorilor, ponderea femeilor reprezintă în jur de 30%-40%. 

În anul 2008, Fundaţia SEED (Foundation for Small Enterprise Economic Development) a realizat un studiu privind femeile în afaceri pe un eşantion de 1000 persoane. Conform acestui studiu, doar 15% dintre femei luau în considerare creşterea afacerilor proprii. Cele mai multe obţin un profit relativ redus, iar două treimi dintre acestea nu au participat la nicio formă de colaborare. Numai un procentaj de 15% au apelat la un împrumut de afaceri, în timp ce 30% dintre femei au luat împrumut personal. În anul 2008 era în curs de elaborare un Plan naţional strategic de promovare a egalităţii de gen, care prevede inclusiv stimularea femeilor de a intra în afaceri.

Aspectele prezentate, multitudinea şi diversitatea acţiunilor, programelor, proiectelor derulate de alte state europene în privinţa antreprenoriatului feminin reprezintă exemple de urmat, astfel încât şi în România să fie adoptate asemenea programe care să permită crearea unui climat care să faciliteze creşterea numărului de femei antreprenor de succes.