Revista Antreprenoriat Transilvan

Developing your three personal powers - Dezvoltarea celor trei puteri personale

Bianca Ramona Zaharia, Suzanne Mulvhill, MBA

Traducere şi adaptare dr. Liviu Ciucan-Rusu

While business skills are important to grow a business, personal power is important to grow as a business woman. Many women, like myself, have had to learn skills like building confidence and overcoming financial fears. Many of us have had to grow personally just to start a business, let alone sustain one. Personal power is a tool that we can use to grow personally and professionally.  In my teaching and training of thousands of women throughout the United States and Europe, I discovered three types of personal powers that we each have and can develop as we build our business. We can also learn to maximize our personal power and enhance our business success.

În timp ce aptitudinile de business sunt importante pentru a creşte o afacere, puterea personală este importantă pentru a creşte ca femeie de afaceri. Multe femei, ca şi mine de altfel, au trebuit să înveţe cum să-şi construiască încrederea şi cum să depăşească frica financiară. Mulţi dintre noi au trebuit să se dezvolte personal pentru a începe o afacere, dar mai ales să o susţină. Puterea personală este o unealtă pe care o putem folosi pentru a ne dezvolta personal şi profesional. În cursurile mele susţinute în faţa a mii de femei din Statele Unite şi din Europa am descoperit trei tipuri de putere personală pe care fiecare le avem şi le putem dezvolta pe măsură ce construim o afacere. Putem totodată învăţa să ne maximizăm puterea personală şi să ne consolidăm succesul în afaceri. 

Our three personal powers are: 

 1. Passion  Passion can get us through just about anything. Passion is loving what we are doing and knowing that what we are doing is right for us. When we have passion for what we are doing, that passion is reflected in every aspect of our business and ourselves. Passion strengthens our enthusiasm and excitement and gives us personal power that can help us in good times and bad. 
 2. Patience  Patience is essential to grow a business and may be one of the greatest challenges of the three personal powers. Patience is trusting that all is on schedule and is exactly as it is supposed to be. Patience can be very difficult to sustain when so many things can be achieved in our society without having patience. We become accustomed to getting what we want when we want it. It can be helpful to remember that waiting time is not wasted time. 
 3. Perseverance - Perseverance is giving it your ALL no matter what  even when you can't see the results yet. Perseverance is believing in what you are doing. Believing because you want to and believing that it will make a difference. Perseverance builds strength and hope.

Cele trei puteri personale ale noastre sunt:

 1. Pasiunea. Pasiunea ne poate ajuta să trecem peste aproape orice. Pasiune însemnă să ne placă ceea ce facem şi să ştim că ceea ce facem este corect pentru noi. Când suntem pasionaţi de ceea ce facem, pasiunea se reflectă în fiecare aspect al afacerii şi al nostru. Pasiunea ne întăreşte entuziasmul şi trăirile şi ne dă putere personală care ne ajută la bine şi la rău.
 2. Răbdarea. Răbdarea este esenţială pentru a dezvolta o afacere şi pare a fi una dintre cele mai mari provocări dintre cele trei puteri personale. Răbdarea înseamnă încrederea că totul este în grafic şi exact acolo unde trebuie să fie. Răbdarea este un lucru greu de menţinut atunci când în societatea noastră multe lucruri pot fi obţinute fără să ai răbdare. Ne-am cam obişnuit să obţinem tot ce vrem atunci când vrem. Poate fi util să ne reamintim că timpul de aşteptare nu este un timp pierdut. 
 3. Perseverenţa. Perseverenţa însemnă să dai totul indiferent de condiţii  chiar şi atunci când rezultatele încă nu se văd. Perseverenţa înseamnă să crezi în ceea ce faci. Să crezi pentru că aşa vrei tu, să crezi pentru că asta va face diferenţa. Perseverenţa dezvoltă rezistenţa şi speranţa. 

Once we know and can recognize our three personal powers, we can begin to tap into them more regularly. There are three ways to tap into our personal power: 

 1. Acknowledge your inner strength- Reflect on how much you've accomplished. See how your life efforts have helped you get where you are today. Give yourself credit for all the work you've done to start and grow your business.
 2. Accept Compliments  So often we get compliments that we politely dismiss without even being aware that we are dismissing them. Women are notorious for getting complements about how they look or how their hair looks and minimizing the compliment or disregarding it. Listen to the compliments that you receive and say, thank you. Take it in. Believe it. If someone says you look nice, believe them. Don't discount the compliment. This is important because others often recognize our gifts, abilities and accomplishments before we do.
 3. Set goals  We can affirm our future by setting goals for ourselves and working towards them.  Create a vision of what you would like to experience in the New Year and set goals that correlate to your vision. For example, if your vision is to start a business in the near future, set goals that will help you work towards that vision.

Odată ce ştim care sunt cele trei puteri personale şi le putem recunoaşte, putem să ne aplecăm asupra lor cu regularitate. Există trei căi de aprofundare a puterilor personale:

 1. Să-ţi dai seama de forţa interioară. Reflectează asupra lucrurilor pe care le-ai realizat. Vezi cum eforturile din viaţa ta te-au ajutat să ajungi unde eşti astăzi. Dă-ţi încredere pentru toată munca făcută pentru a crea şi creşte afacerea. 
 2. Acceptă complimentele. Adesea primim complimente pe  care din politeţe le refuzăm chiar fără să fim conștienți că le îndepărtăm. Femeile sunt binecunoscute pentru că primesc complimente despre cum arată sau cum le stă păru, complimente pe care le minimizează sau le ignoră. Ascultă cu atenţie complimentele şi mulțumește.  Acceptă-le, crede-le.  Dacă cineva zice că arăţi bine, de ce să nu-l crezi ? Aceasta este important pentru că alţii ne văd realizările, calităţile înaintea noastră. 
 3. Stabileşte scopuri. Putem să spunem ceva despre viitor stabilindu-ne scopuri şi urmându-le. Creează o viziune a ceea ce ti-ar plăcea să faci în noul an şi stabileşte scopuri în corelaţie cu viziunea. De exemplu, dacă viziunea ta este să porneşti o afacere în viitorul apropiat, stabileşte scopuri care să te ajute să ajungi la viziune. 

Personal power invites us to change and grow and to become the best that we can be. Change inspires creativity and creativity is what makes us unique. And uniqueness is a key to our personal and professional success.   How can we allow change to inspire our creativity?  Through practice. Here are some things we can practice to help change and grow:

 1. Practice willingness. Willingness is reaching beyond our limits. One of my favorite quotes about willingness is by Marianne Williamson, author of A Return to Love:  “All you have to do is be willing; you don't have to figure everything out.” I have used this quote many times.
 2. Practice taking risks  As humans, we are naturally habitual. We drive the same way to work; we shop at the same stores, etc. When we practice taking risks, doing things differently than the way we have always done them, we tap into our creative potential, our uniqueness, ourselves and achieve personal fulfillment. It can be as simple as trying a different kind of food or doing something you normally wouldn't do. I've practiced this personally and have been amazed with the results. 
 3. Practice Trusting  When we trust the process and trust ourselves, we are free to experience the passion we have for our business. My decision to trust the process and myself even more than I wanted to has helped me make great strides in my personal and professional life. 

Puterile personale ne invită să ne schimbăm, să creştem, să devenim cel mai bun din ceea ce putem fi. Schimbarea inspiră creativitate şi creativitatea este cea care ne face unici. Iar unicitatea este cheia pentru succesul personal şi profesional. Cum putem să permitem schimbării să ne inspire creativitatea ? Prin exerciţiu. Iată câteva lucruri pe care le putem exersa pentru ajuta schimbarea şi a creşte:

 1. Exersează voinţa. Voinţa ne duce dincolo de limitele noastre. Unul dintre citatele favorite despre voinţă al lui Marianne Williamson, autoarea cărţii Întoarcerea la Dragoste: „Tot ce trebuie să faci este să îţi doreşti; nu trebuie să te gândeşti la toate”. Am folosit de multe ori citatul acesta. 
 2. Exersează asumarea riscului. Ca oameni, suntem în mod natural adepţii obişnuinţei. Conducem pe acelaşi drum la lucru, cumpărăm la aceleaşi magazine, etc. Când exersăm asumarea riscului, făcând lucrurile diferit de ceea ce făceam dintotdeauna, ne provocăm potențialul creativ, unicitatea, şi obţinem satisfacţie personală. Poate fi la fel de simplu  ca încercarea unui nou fel de mâncare sau a face ceea ce în mod normal n-am face. Am exersat aceasta personal şi am fost uimită de ceea ce am realizat.
 3. Exersează încrederea. Când avem încredere în proces şi în noi înşine, avem libertatea de experimenta pasiunea pe care o avem pentru afacerea noastră. Decizia de a avea încredere în mine şi în proces chiar mai mult decât mi-aş fi dorit m-au ajutat să fac paşi semnificativi în viaţa personală şi profesională. 
Our personal power is available to us 24-hours a day. We need only to acknowledge it, accept it and develop it so that we can reach our fullest personal and professional potential. 

Puterea noastră personală este disponibilă 24 de ore pe zi. Trebuie doar să ne dăm sema de ea, să o acceptăm şi să  o dezvoltăm pentru a atinge potenţialul personal şi profesional.