Revista Antreprenoriat Transilvan

Antreprenoriat şi administrarea micilor afaceri

Curs Post-Universitar UPM Tîrgu-Mureş

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş a fost şi continuă să fie un promotor al educaţiei antreprenoriale, a iniţiativei şi inovaţiei. Cele două apelative „Universitate pentru comunitate” şi „Universitatea antreprenorială” vin să întărească aplecarea managementului universitar şi a cadrelor didactice către problematica antreprenoriatului la nivel regional, naţional şi internaţional. Centrul de Instruire şi Perfecţionare se va ocupa de implementarea cursului postuniversitar de perfecţionare „Antreprenoriat şi administrarea micilor afaceri”, curs prin care se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor specifice lansării şi managementului unei noi afaceri, fiind constituit în ideea sistemului european Lifelong Learning (LLL), pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare de licenţă, destinat în principal absolvenţilor din domeniile ştiinţelor şi tehnicii interesaţi de dezvoltarea unei activităţi antreprenoriale. Ca partener coordonator al proiectului european European Entrepreneurship Education - cofinanţat de Comisia Europeană prin Direcţia Education and Culture, alături de 4 universităţi europene (Universitatea din Strasbourg, IUT Louis Pasteur - Franţa; Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Frankfurt/Main - Germania; Universitatea Tehnică din Kosice Slovacia; Universitatea din Miskolc - Ungaria), Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş s-a angajat să finalizeze activităţile din proiect prin lansarea unei forme de educaţie postuniversitară destinată formării şi perfecţionării antreprenorilor prezenţi şi viitori din rândul absolvenţilor de studii de licenţă şi de lungă durată.

Obiectivul principal al cursului este de a contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial, independent sau în interiorul organizaţiilor, şi în consecinţă, la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Nivelul cunoştinţelor deţinute în urma absolvirii programului postuniversitar "Antreprenoriat şi administrarea micilor afaceri" va permite o abordare pragmatică a inovaţiei şi a managementului, contribuind la ameliorarea mediului concurenţial, precum şi posibilitatea exercitării cunoştinţelor şi competenţelor ca om de afaceri.

Cursul de perfecţionare postuniversitară va fi realizat prin activităţi didactice pe parcursul unui semestru, respectiv 14 săptămâni, planul de învăţământ cuprinzând cursurile şi activităţile practice, anexat prezentei propuneri. Calitatea procesului educativ este asigurată de cadrele didactice cu grad didactic universitar de profesor, conferenţiar şi lector, specialişti cu experienţă didactică şi de cercetare naţională şi internaţională din cadrul catedrelor Universităţii „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Studiile postuniversitare se vor desfăşura în regim de zi, cu locuri cu taxă. Admiterea se va realiza pe baza unui interviu organizat de o comisie de specialitate care va analiza şi dosarele candidaţilor. Taxa de şcolarizare va acoperi toate cheltuielile efectuate cu derularea activităţilor, inclusiv participarea la cheltuielile generale ale universităţii şi ale facultăţii. Curricula suport a cursului postuniversitar tratează o tematică pe care specialiştii şi practicienii o consideră echilibrată şi utilă formării viitorilor antreprenori:

1.Dezvoltare durabilă şi oportunităţi de afaceri {21 ore (14 curs + 7 seminar)}.

Obiectivul principal al disciplinei constă în dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de dezvoltare durabilă, economie antreprenorială, dezvoltare economică, formarea de abilităţi şi dobândirea de competenţe privind identificarea oportunităţilor de afaceri într-o economie bazată pe dezvoltarea durabilă şi în contextul globalizării. Conţinut: Sustenabilitatea - cerinţă a lumii contemporane; Dezvoltarea economică - componentă a dezvoltării durabile; Perspectiva socială a dezvoltării durabile; Protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile; Analiza comparativă privind principalii indicatori ai dezvoltării durabile; Identificarea oportunităţilor de afaceri.

2.Creativitate antreprenorială şi management inovativ {21 ore (14 curs + 7 lucrări)}

Creativitate şi inovaţia sunt elemente esenţiale ale procesului antreprenorial, care de obicei, determină un avantaj competitiv al organizaţiei pe piaţă. Obiectivul cursului este de a cristaliza cunoştinţele referitoare la creativitate, de a consolida deprinderile de susţinere a creativităţii şi inovaţiei în cadrul micilor afaceri, de a genera competenţe de susţinere şi administrare coerentă a activităţii de inovare-dezvoltare şi încurajare a spiritului creativ. Conţinut: Antreprenoriatul şi crearea de valoare; Fundamentele creativităţii; Rolul resursei umane în creativitatea organizaţională; Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii; Principiile şi regulile inovării în organizaţie; Managementul proiectelor inovative;

3. Antreprenoriat {28 ore (14 curs + 14 lucrări)}.

Problematica antreprenoriatului este foarte atent dezbătută în mediile academice, sociale, culturale, politice, de afaceri datorită elementelor ce contribuie la sporirea avuţiei naţiunilor. Uniunea Europeană confirmă importanţa temei prin alocarea unei atenţii deosebite în strategiile de creştere a competitivităţii spaţiului european unic. Obiectivul disciplinei este de a stimula abordarea pro-antreprenorială a cursanţilor, de a identifica şi antrena caracteristicile de om de afaceri, şi de a furniza un ansamblu de cunoştinţe şi proceduri necesare şi utile lansării în afaceri. Conţinut: Importanţa antreprenoriatului în teoria şi practica economică; Întreprinzătorul şi mica afacere în economie; Caracteristicile IMM-urilor; Intraprenoriatul în micile afaceri; Politici publice de susţinere a activităţii antreprenoriale; Sisteme de suport pentru dezvoltarea IMM-urilor; Motivaţiile întreprinzătorului; Caracteristice personale ale întreprinzătorului; Metode de evaluare a potenţialului întreprinzătorilor; Cultura antreprenorială; Pregătirea pentru lansarea în afaceri.

4. Planul de afaceri {21 ore (7 curs + 14 lucrări)}

Obiectivul principal al disciplinei constă în dobândirea de cunoştinţe privind conceperea, prezentarea şi implementarea planurilor de afaceri. Planificarea este una dintre funcţiile esenţiale ale managementului, iar cursul urmăreşte să dezvolte competenţele de rigoare managerială şi de investigare a riscurilor în construcţia planului pentru lansarea sau dezvoltarea afacerii. Conţinut: Funcţia de planificare în management; Utilitatea planului de afaceri în estimarea fezabilităţii afacerii; Structura planului de afaceri şi funcţiile sale în mediul intern şi extern organizaţional; Construcţia planului de marketing; Previzionarea financiară viziune şi coerenţă; Prezentarea publică a planului de afaceri şi negocierea finanţării externe.

5. Managementul micilor afaceri {56 ore (28 curs + 28 lucrări}

Obiectivele cursului sunt acelea de a furniza studenţilor cunoştinţele şi competenţele de a utiliza cele mai utile instrumente de management pentru administrarea afacerii în cele mai bune condiţii. Cursul presupune 2 direcţii speciale: stimularea capacităţii decizionale prin parcurgerea elementelor complexe ale vieţii unei firme (studiu de caz) şi folosirea unui software de simulare decizională şi de construcţie a unui tablou de bord necesar unui manager pentru urmărirea performanţelor afacerii pe care o gestionează. Conţinut: Managementul financiar şi utilitatea informaţiilor contabile; Bilanţul şi contul de profit şi pierdere, sursa de date necesare deciziilor financiare; Indicatori de monitorizare a performanţelor financiare ale firmei; Identificarea, separarea şi managementul costurilor; Metode utilizate în calculaţia rentabilităţii produselor; Conceperea şi funcţionarea unei structuri organizatorice a afacerii; Laţul valorii şi impactul strategic; Managementul resurselor umane; Climatul social organizaţional şi comunicarea internă; Managementul operaţional; Logistica industrială şi comercială; Abordarea de marketing a unei firme mici; Mix-ul de marketing şi managementul marketingului; Management comercial şi tehnici de vânzare.

6. Engleza pentru afaceri (Business English) {21 ore (7 seminar + 14 lucrări)}.

Folosirea unui limbaj de afaceri este necesară pentru identificarea şi contactarea partenerilor, purtarea negocierilor şi a utilizarea documentelor în comerţul internaţional. Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea de abilităţi şi dobândirea de competenţe de a comunica în limba engleză într-un mediu de afaceri global. Conţinut: Small companies and Start-ups; Organisational Structure; Innovation and Creativity; Business Ethics, Environment and social Responsibility; Management styles; The World of Management; Human Resource Management; Competition; Marketing Strategy; Marketing Mix; The Balance Sheet; The Cash-flow Statement; Investment and Debt; The Profit and Loss Account; Quality in Manufacturing and Services; Customer Satisfaction; Globalisation; Cultural Awareness; E-Business; The Future of Work.